– Chúng tôi cam kết bảo mật các thông tin thanh toán khách hàng ( thông tin cá nhân, doanh nghiệp, địa chỉ. SDT, thông tin tài khản) và đảm bảo toàn bộ quá trình mua hàng được thực hiện một cách an toàn nhất.

–  Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác